Türkçe Sayfa
 • Türkçe
 • English Page
 • English
 • İletişim
 • İletişim
 • Yetkili Kullanıcı
 • Yetkili Kullanıcı Girişi
 •                                                        

  Teşkilat Yasası

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 3 Temmuz,1992 tarihli birleşiminde kabul olunan "Meteoroloji Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası" Anayasa'nın 94 (1) maddesi gereğince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle ilân olunur.

  Sayı : 42 / 1992 (61/1995 ve 15/1999 sayılı Yasalarla değiştirilmiş şekliyle)

  METEOROLOJİ DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

  Kısa İsim

  1.

  Bu Yasa, Meteoroloji Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası olarak isimlendirilir.

  BİRİNCİ KISIM

  Genel Kurallar

  Tefsir

  2.

  Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe: "Bakan", Meteoroloji işlerinin bağlı olduğu Bakanı anlatır.
  "Bakanlık", Meteoroloji işlerinin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır.
  "Bakanlar Kurulu", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır.
  "Bölge", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin egemenliğindeki kara, deniz ve hava sahasını anlatır.
  "Daire", Meteoroloji Dairesini anlatır.
  "Devlet", Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini anlatır.
  "Müdür", Meteoroloji Dairesi Müdürünü anlatır.
  "Müsteşar", Meteoroloji Dairesinin bağlı olduğu Bakanlığın Müsteşarını anlatır.
  "I.C.A.O.", Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünü anlatır.
  "W.M.O.", Dünya Meteoroloji Örgütünü anlatır.
  Dairenin kuruluş amacı

  3. Dairenin kuruluş amaçları şunlardır:

  1. Devlet ve bölge sınırları içinde gerçekleşen ve gerçekleşecek olan atmosferik ve diğer fiziki, dinamik olayları, afetleri ve meteoroloji ile ilgili elemanları gözlemlemek ve tahmin etmek; su kaynakları bakımından iklim ve yağış karakterlerini saptayarak ve takip ederek ülke iklimi ile yağış rejimini belirlemek, meteorolojik hizmetleri, kamu yararına, milli güvenlik esaslarına, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası mevzuat ve standartlarına uygun olarak yürütmek ve ilgili tüm sektörlere hizmet ve destek sağlamak; Devlet ile diğer ülkeler arasında karşılıklı olarak meteoroloji hizmetlerini, uluslararası mevzuat çerçevesinde düzenli, süratli ve emin bir şekilde yürüterek işbirliğinde bulunmak; bu işlerin Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek ve yürürlükteki ilgili mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak; ve
  2. Devlet ve bölge sınırları içinde gerçekleşen ve gerçekleşecek olan sismik, jeomanyetik ve diğer fiziki, dinamik, doğal olayları, afetleri ve bunlarla ilgili elemanları uluslararası standartlara göre ilgili kuruluşlarla istişare ederek izlemek, saptamak, incelemek ve tahmin etmek ve bu hizmetleri kamu yararına, milli güvenlik esaslarına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yasalarına ve uluslararası mevzuata uygun olarak düzenli, süratli ve emin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

  İKİNCİ KISIM

  Kuruluş ve Görevler

  Dairenin Kuruluşu

  4

  1. Daire, bir Müdür yönetiminde, bir Müdür Muavini, yeterli sayıda Yöneticilik, Mesleki ve Teknik ile Genel Hizmet Sınıfı personelinden ve merkez şubeleri, taşra birimleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin meteorolojik bakımdan önem arz eden bölgelerinde gözlem ve ölçüm yapan istasyonlardan oluşur.
  2. Dairenin Merkez Şubeleri şunlardır:
   • (A) Hava Tahminleri Şubesi;
   • (B) Gözlem, İklim ve İstatistik Şubesi; ve
   • (C) Bilgi İşlem, Araştırma ve Deniz Meteorolojisi Şubesi.
  3. Dairenin taşra birimleri şunlardır:
   • (A) Ercan Havaalanı;
   • (B) Geçitkale Havaalanı;
   • (C) Gazi Mağusa;
   • (Ç) Girne;
   • (D) Güzelyurt;
   • (E) Karpaz; ve
   • (F) Lefke.
  4. Müdür, gereksinim duyması halinde gerekli görülen yerlerde, gözlem, ölçüm ve/veya tahmin yapan istasyon kurabilir.
  Dairenin görevleri

  5.

  Dairenin başlıca görevleri şunlardır:
  1. Bölgede meteorolojik ve sismik hizmetlerin düzenli olarak süratle ve emin bir şekilde yürütülmesini sağlamak;
  2. Ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşların meteorolojik ve sismik bilgi istemlerini karşılamak;
  3. Yurt içi ve uluslararası ilişkilerde, meteoroloji ve sismoloji ile ilgili kuruluşların yasa ve genel tüzüklerini dikkate almak; bu kuruluşların esaslarına göre, diğer meteoroloji ve sismoloji örgütleri ve idareleri ile ilişkiler kurmak; inkişaf projeleri yapmak; Devleti temsil etmek; faaliyet alanına giren konularda işbirliği yapmak; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasasının 90'ıncı maddesi kuralları çerçevesinde özel sözleşme ve andlaşmalar yapmak suretiyle hizmetlerin gelişmesine yardımcı olmak;
  4. Ülke içinde ve uluslararası düzeyde düzenli ve yeterli olarak hizmet sağlamak için gerekli her türlü alet, cihaz ve teknik donanımı sağlamak, tesis ve istasyon kurmak ve çalıştırılmasını sağlamak;
  5. Bölgede gerçekleşen atmosferik, sismik, jeomanyetik ve diğer benzeri fiziki, dinamik, doğal olayları, afetleri ve bunlarla ilgili elemanları izlemek, saptamak, analiz ve tahmin etmek suretiyle, kara, hava ve deniz ulaşımı ile milli güvenlik, tarım, orman, turizm ve diğer sektörlerle, diğer ilgililerin konu ile ilgili bilgi gereksinimini karşılamak; ihbarlar çıkarmak suretiyle uyarmak; savaş ve barış zamanlarında yapılan her türlü askeri harekâtın meteorolojik destek ve himayesini yapmak;
  6. W.M.O., I.C.A.O. ve diğer uluslararası kuruluşların standartlarını, kurallarını gözden geçirmek, uygulamak ve değişen hususları izleyerek zamanında yürürlüğe koymak, gerekli hallerde Devleti temsilen toplantılara katılmak, değişiklik önerileri hazırlamak ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak;
  7. Elde edilen meteorolojik, jeolojik ve diğer fiziki bilgileri değerlendirmek, istatistiklerini tutmak ve arşivlemek, bilgi bankası kurmak, hizmetlerde gereksinim duyulan araştırma, inceleme ve fizibilite çalışmaları yapmak ve gerekirse yayınlamak;
  8. Gönüllü gözlemciler dahil tüm personelin ilgili hususlarda yurt içinde ve yurt dışında eğitilmelerini programlayıp uygulamak;
  9. Meteorolojik faktörlerin etkilerini belirlemek için fenolojik gözlem ve tahminler yaparak tarım ve hayvancılık sektörleri ile diğer ilgililere katkıda bulunmak;
  10. Elektrik, elektronik, mekanik, meteorolojik ve sismik alet, cihaz ve sistemlerin tesis, montaj, bakım ve onarımlarını yerinde veya atölyelerde yaparak ömürlü ve randımanlı çalışmalarını ve stoklarını sağlamak; tüm teknik donanımda yenilikleri izleyerek gerektiğinde uygulamak;
  11. Ülkenin yağış rejimi ile hidrolojik durumunu belirleyici çalışmalar yaparak istem doğrultusunda ilgili sektörlerin yararlanmasına sunmak ve gerektiğinde yayınlamak; ve
  12. Yukarıdaki fıkralarda belirtilmeyen ve Bakanlar Kurulunca saptanacak meteorolojik ve sismik hizmetlerle ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

  ÜÇÜNCÜ KISIM

  Çalışma Esasları

  Yönetim

  6

  Dairenin her kademesindeki yöneticileri, yürütmekle yükümlü oldukları görevleri, Anayasa, Yasa, Tüzük ve Yönetmelik kurallarına ve ilgili plân ve programlara uygun olarak, Bakanlık genelge, yönerge ve emirleri çerçevesinde yürütmekle yükümlüdürler.
  Dairenin Sorumluluğu ve Daireler arası işbirliği

  7

  1. Daire, hizmet alanına giren konularla ilgili olarak, Bakanlık ve/veya daireler ile yerel yönetimler arasında uyum sağlamak ve bu kuruluşların görevlerini tam olarak ve etkin bir biçimde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almakla sorumludur.
  2. Daire, kendi görev alanına girmekle birlikte diğer Bakanlık ve/veya daireler ile yerel yönetimleri de ilgilendiren konularda, ilgili Bakanlık ve/veya daireler ve yerel yönetimler ile işbirliği yapmakla sorumludur.
  Yetki devri

  8

  Dairenin her kademedeki yöneticileri, belirli görevleri, sınırlarını açıkça belirtmek koşuluyla, yetki ve sorumlulukları ile birlikte, kısmen veya tamamen astlarına devredebilirler.
  Ancak, bu şekilde yetki devri üstün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
  Vardiya veya Rotasyon usulü ile çalışma
  7/1979
  3/1982
  12/1982
  44/1982
  42/1983
  5/1984
  29/1984
  50/1984
  2/1985
  10/1986
  13/1986
  30/1986
  31/1987
  11/1988
  33/1988
  13/1989
  34/1989
  73/1989
  8/1990
  19/1990
  42/1990
  49/1990
  11/1991
  85/1991
  11/1992
  35/1992
  3/1993
  62/1993
  10/1994
  15/1994
  53/1994
  18/1995
  12/1996
  19/1996
  32/1996
  16/1997
  24/1997
  13/1998
  40/1998
  6/1999
  4/2000
  15/2000
  20/2001
  43/2001

  9

  Meteoroloji Dairesi kadrolarında yer alan ilgili personel, hizmetin gerektirdiği durumlarda Müdür tarafından, Kamu Görevlileri Yasasının l05’inci maddesi kuralları çerçevesinde vardiya veya rotasyon usulüyle çalıştırılabilir.

  Görev saatleri dışında çalışmaları öngörülen teknik personel, Müdür veya yetkili kılınan makam tarafından göreve çağrılabilir. Bu takdirde, çalıştırılanlara Kamu Görevlileri Yasasının ek çalışma ödeneği ile ilgili 27'nci maddesi kuralları uygulanır.
  Teşvik ödeneği karşılığı personel görevlendirme ve sözleşmeli personel çalıştırma
  7/1979
  3/1982
  12/1982
  44/1982
  42/1983
  5/1984
  29/1984
  50/1984
  2/1985
  10/1986
  13/1986
  30/1986
  31/1987
  11/1988
  33/1988
  13/1989
  34/1989
  73/1989
  8/1990
  19/1990
  42/1990
  49/1990
  11/1991
  85/1991
  11/1992
  35/1992
  3/1993
  62/1993
  10/1994
  15/1994
  53/1994
  18/1995
  12/1996
  19/1996
  32/1996
  16/1997
  24/1997
  13/1998
  40/1998
  6/1999
  4/2000
  15/2000
  20/2001
  43/2001

  10

  1. Müdür, ülkenin çeşitli yerlerinde gözlem, ölçüm ve kayıt hizmetlerini yürütmek üzere, Bakanlar Kurulunca belirlenecek kıstaslar çerçevesinde, teşvik ödeneği karşılığı personel görevlendirebilir.

   Ancak, görevlendirilecek personel ve bağlı bulunduğu kurum veya kuruluş ile Müdürlük arasında mutabakat sağlanması esastır.
  2. Dairede, her yıl Bütçe Yasasında gösterilmek koşuluyla, Kamu Görevlileri Yasasının 6'nci maddesi kuralları çerçevesinde sözleşmeli personel istihdam edilebilir.
  Gerçek ve Tüzel kişi ve kuruluşlara verilen hizmetler Birinci Cetvel

  11

  1. Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlardan, istemleri doğrultusunda verilecek meteorolojik hizmetlere karşılık bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde öngörülen ücretler alınır.

   Ancak, Bakanlar Kurulu, bu Yasaya ekli Birinci Cetvelde gösterilen ücretleri, beş katını aşmamak koşuluyla, Devlet Plânlama Örgütü tarafından saptanan yıllık enflasyon oranını gözönünde bulundurarak her yıl, Resmi Gazete'de yayımlanacak bir Emirname ile artırabilir veya indirime bağlı tutabilir.
  2. Birinci Cetvelde öngörülen hizmetlerden birine girmeyen herhangi bir hizmetin ücreti, Birinci Cetvelde belirlenen en yüksek hizmet ücretinin beş katını aşmamak koşuluyla, Müdür tarafından saptanır.

  DÖRDÜNCÜ KISIM

  Çeşitli Kurallar

  Kadrolar İkinci Cetvel
  7/1979
  3/1982
  12/1982
  44/1982
  42/1983
  5/1984
  29/1984
  50/1984
  2/1985
  10/1986
  13/1986
  30/1986
  31/1987
  11/1988
  33/1988
  13/1989
  34/1989
  73/1989
  8/1990
  19/1990
  42/1990
  49/1990
  11/1991
  85/1991
  11/1992
  35/1992
  3/1993
  62/1993
  0/1994
  15/1994
  53/1994
  18/1995
  12/1996
  19/1996
  32/1996
  16/1997
  24/1997
  13/1998
  40/1998
  6/1999
  4/2000
  15/2000
  20/2001
  43/2001

  12

  1. Dairede çalıştırılacak personele ilişkin kadroların adı, kadro sayısı, hizmet sınıfı, sınıf içindeki

   Derecesi ve maaş baremleri, Bu Yasaya ekli İkinci Cetvelde öngörülmektedir.

  2. Daire kadroları, her yıl Bütçe Yasasında gösterilir ve her yıl Bütçe Yasasına konacak ödenekler çerçevesinde doldurulur.
  3. Bu Yasaya ekli İkinci Cetvelde her kadro için öngörülen baremler, Kamu Görevlileri Yasasına ekli Birinci Cetvelde öngörülen baremlerin karşılığıdır.
  Hizmet şemaları Üçüncü Cetvel

  13

  1. Daire personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile nitelikleri, bu Yasaya ekli Üçüncü Cetveldeki hizmet şemalarında öngörülmektedir.
  2. Müdür, Daire kadrolarında çalışmakta olan kamu görevlilerini, özlük haklarına ve statülerine halel gelmemek koşuluyla, mevkileri ile uygun diğer görevlerde çalıştırabilir.
  Personele Ödenecek Tahsisatlar 2.15/1999

  14

  Bu Yasanın 11’inci maddesine bağlı Birinci Cetvelde öngörülen kadrolardan, aşağıda dökümü verilen mevkilerde bulunan ve havaalanlarında görev yapan personele, asli maaşlarının %20’si oranında “Özel Tahsisat” verilir.

  Söz konusu Tahsisat, emeklilik ve hayat pahalılığı amaçları bakımından dikkate alınmaz.

  "Özel Tahsisat" Alacak Olan Kadrolar:

  Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı:
  • I. Sınıf Meteoroloji MühendisiII. Derece
  • II. Sınıf Meteoroloji MühendisiIII. Derece
  Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı
  • Meydan Meteoroloji Sorumlusu I. Derece
  • Kıdemli İstidlalci I. Derece
  • I. Sınıf İstidlalci II. Derece
  • II. Sınıf İstidlalci III. Derece
  Teknisyen Hizmetleri Sınıfı:
  • İstidlalci Yardımcısı I. Derece
  • I. Sınıf Gözlemci II. Derece
  • II. Sınıf Gözlemci III. Derece
  • III. Sınıf Gözlemci IV. Derece
  • Kıdemli Teknisyen I. Derece
  • I. Sınıf Teknisyen II. Derece
  • II. Sınıf Teknisyen III. Derece
  • III. Sınıf Teknisyen IV. Derece

  BEŞİNCİ KISIM

  Geçici Kurallar

  Geçici Madde İntibak işlemleri
  16/1981
  30/1981
  38/1983
  18/1984
  10/1985  22/1984
  36/1984
  37/1984
  8/1985

  1.

  1. Bu Yasada gösterilen kadrolarda halen çalışmakta olan kamu görevlilerinin bu kadrolarla ilişkileri aynen devam eder ve tutmakta oldukları kadronun kendilerine kazandırmış olduğu barem ve maaşı çekmeye devam ederler.
   • (A) Genel Kadro Yasasına ekli Birinci Cetvelde yer alan ve Meteoroloji Dairesi kadrolarında öngörülen "Kıdemli Mühendis" kadrosunda çalışan personel bu Yasadaki "Kıdemli Meteoroloji Mühendisi" Kadrosuna; "I. Sınıf İstidlalci" kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki "Meydan Meteoroloji Sorumlusu" Kadrosuna; "Rasat Şefi" kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki "Gözlem ve İklim Sorumlusu" Kadrosuna; "II. Sınıf İstidlalci" ve İstidlalci Sertifikası olan bir adet "I. Sınıf Rasatçı” kadrolarında çalışan personel, bu Yasadaki "l. Sınıf İstidlalci" Kadrosuna; İstidlalci Sertifikası olmayan bir adet "I. Sınıf Rasatçı" kadrosunda çalışan personel bu Yasadaki "I. Sınıf Meteoroloji Mühendisi" Kadrosuna; "II. Sınıf Telsiz Operatörü" kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki “II. Sınıf Gözlemci" Kadrosuna, intibak ettirilir.
   • (B) Geçici Personelin Kadrolanması (Özel Kurallar) Yasası uyarınca kadrolanmış olan ve Meteoroloji Dairesi kadrolarında öngörülen dört adet "II. Sınıf Mühendis", “II. Sınıf Meteoroloji Mühendisi" ve bir adet “II. Sınıf Jeofizik Mühendisi" kadrolarında çalışan personel, bu Yasadaki "II. Sınıf Jeofizik Mühendisi" Kadrosuna; "Rasatçı Yardımcısı" Kadrosunda çalışan personel, bu Yasadaki “III. Sınıf (IV. Derece) Gözlemci" Kadrosuna, Kamu Hizmeti Komisyonunca intibak ettirilir.
  2. Genel Kadro Yasası ile Geçici Personelin Kadrolanması (Özel Kurallar) Yasası uyarınca kadrolanmış ve Meteoroloji Dairesi Kadro Cetvellerinde yer alan personelden, bu Yasaya intibakı yapılmamış olanların halen bulundukları kadrolarla ilişkileri, bu Yasada öngörülen kadrolara atanmaları yapılıncaya veya emekliye ayrılıncaya kadar devam eder ve tutmakta oldukları kadronun kendilerine kazandırmış olduğu tüm haklardan yararlanırlar.
  Geçici Madde İntibak kuralı

  2.

  Bu Yasada öngörülen kadrolara intibak yapılırken, intibakı yapılan kamu görevlisi, bulunduğu baremin kaçıncı kademesinde ise, intibak ettirileceği baremin ona karşılık olan kademesine intibak ettirilir.
  Geçici Madde Kamu Görevlilerinin mevcut barem içi artış tarihleri

  3

  Yukarıdaki Geçici Birinci Madde ve Geçici İkinci Madde kuralları çerçevesinde intibakı yapılan kamu görevlilerinin mevcut barem içi artış tarihleri, herhangi bir değişikliğe uğramadan devam eder.

  ALTINCI KISIM

  Son Kurallar

  Yürütme yetkisi 2.15/1999

  15

  Bu Yasayı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu adına Meteoroloji Dairesinin bağlı olduğu Bakanlık yürütür.
  Yürürlükten kaldırma 2.15/1999
  16/1981
  30/1981
  38/1983
  18/1984
  10/1985

  16

  Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, Genel Kadro Yasasına ekli Birinci Cetvel'de yer alan Meteoroloji Dairesi kadroları ile ilgili kurallar yürürlükten kaldırılır.
  Yürürlüğe Giriş 2.15/1999

  17

  Bu Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

  BİRİNCİ CETVEL

  (Madde 11 )

  METEOROLOJİ DAİRESİ ÖZEL HİZMET ÜCRETLERİ

  • I. Bir Elemanlı Ölçüm ve Etüdler:
   • 1. 24 Saatlik Ölçümler 5000 TL/Gün
   • 2. Günlük Etüdler 10000 TL/Hafta
   • 3. Aylık Etüdler 20000 TL/Ay
   • 4. Yıllık Etüdler 50000 TL/Yıl
  • II. İki Elemandan Fazla Kısmi Analizler:
   • 1. Saatlik Analizler 6000 TL/Gün
   • 2. Günlük Analizler 20000 TL/Hafta
   • 3. Aylık Analizler 30000 TL/Ay
   • 4. Yıllık Analizler 60000 TL/Yıl
  • III. Normaller ve Dönemsel Veriler:
   • 1. Genel İklim Etüdü 30000 TL/Ay
   • 2. Bir Elemanlı Normaller veya Dönemsel Veriler 50000 TL/Yıl
   • 3. Rüzgar Frekans Analizleri 70000 TL/Yıl

  İKİNCİ CETVEL

  (Madde 12(1)

  METEOROLOJİ DAİRESİ KADROLARI

  (2.61/1995)

  Kadro Sayısı Kadro Adı Hizmet Sınıfı Derece Barem
  1 Müdür Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi) II 18 A
  1 Müdür Muavini Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) II 17 A
  1 Hava Tahminleri Şube Amiri Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) III 17 B
  1 Gözlem, İklim ve İstatistik Şube Amiri Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) III 17 B
  1 Bilgi, İşlem, Araştırma ve Deniz Meteorolojisi Şube Amiri Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) III 17 B
  1 Kıdemli Meteoroloji Mühendisi Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı I 16
  3 I. Sınıf Meteoroloji Mühendisi Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı II 13-14-15
  4 II. Sınıf Meteoroloji Mühendisi Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı III 11-12-13
  1 Kıdemli Jeofizik Mühendisi Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı I 16
  1 I. Sınıf Jeofizik Mühendisi Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı II 13-14-15
  1 II. Sınıf Jeofizik Mühendisi Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı III 11-12-13
  1 Meydan Meteoroloji Sorumlusu Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı I 16
  1 Liman Meteoroloji Sorumlusu Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı I 16
  1 Gözlem ve İklim Sorumlusu Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı I 16
  2 Kıdemli İstidlalci Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı I 16
  4 I. Sınıf İstidlalci Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı II 13-14-15
  5 II. Sınıf İstidlalci Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı III 11-12-13
  1 Muhasebe Memuru Mali Hizmetler Sınıfı III 10-11-12
  3 İstidlalci Yardımcısı Teknisyen Hizmetleri Sınıfı I 14-15
  6 I. Sınıf Gözlemci Teknisyen Hizmetleri Sınıfı II 12-13
  9 II. Sınıf Gözlemci Teknisyen Hizmetleri Sınıfı III 11-12
  22 III. Sınıf Gözlemci Teknisyen Hizmetleri Sınıfı IV 7-8-9-10
  1 III. Sınıf Bilgi İşlem Memuru Teknisyen Hizmetleri Sınıfı IV 7-8-9-10
  1 Kıdemli Teknisyen Teknisyen Hizmetleri Sınıfı I 14-15
  1 I. Sınıf Teknisyen Teknisyen Hizmetleri Sınıfı II 12-13
  1 II. Sınıf Teknisyen Teknisyen Hizmetleri Sınıfı III 11-12
  1 III. Sınıf Teknisyen Teknisyen Hizmetleri Sınıfı IV 7-8-9-10
  1 I. Sınıf Katip Kitabet Hizmetleri Sınıfı II 11-12
  1 II. Sınıf Katip Kitabet Hizmetleri Sınıfı III 9-10
  2 Katip Yardımcısı Kitabet Hizmetleri Sınıfı IV 5-6-7-8
  2 Şoför Araç Sürücülüğü ve Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri Sınıfı II 4-5-6
  2 Odacı Odacı ve Şoför Hizmetleri Sınıfı II 4-5-6
  84
  +5 İşçi
  89 Toplam

  ÜÇÜNCÜ CETVEL

  Madde 13 (1)

  HİZMET ŞEMALARI

  METEOROLOJİ DAİRESİ MÜDÜR KADROSU HİZMET ŞEMASI

  Kadro Adı: Müdür
  Hizmet Sınıfı: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi)
  Derecesi: II (İlk Atanma Yeri)
  Kadro Sayısı: 1
  Maaşı: Barem 18 A

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Dairenin en üst hiyerarşik amiri olup Daire teşkilatını Bakanlık adına ve Bakanlık gözetiminde, ilgili Yasalara uygun şekilde yönetir;
  • (2) Daire ile ilgili görevlerin zamanında ve rasyonel biçimde yapılmasını sağlar;
  • (3) Dairenin işletme ve gelişmesiyle ilgili önerilerde bulunur;
  • (4) Daire personelinin çalışmalarını izler, denetler ve eğitimlerini sağlar;
  • (5) Teşkilat, bütçe, kadro ve yıllık plân ve projelerle ilgili çalışmaları yapar ve yapılmasını sağlar;
  • (6) W.M.O. (Dünya Meteoroloji Teşkilatı) ve ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) ve diğer benzeri örgütler ve bunlara bağlı üyelerle işbirliği yaparak uluslararası düzeydeki çalışma ve uygulamalarla ilgili gelişmeleri izler ve uyumluluğu sağlamak üzere gerekli önlemleri alır;
  • (7) Dairenin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının iyi bir şekilde kullanımını ve korunmasını sağlar;
  • (8) Bakan ve Müsteşar tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (9) Görevlerinin yerine getirilmesinden Bakan ve Müsteşara karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Uygun konularda bir üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak ve kamu hizmetinde, sorumluluk taşıyan görevlerde en az sekiz yıl çalışmış olmak;
  • (2) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek;
  • (3) Atanma öncesi işgal etmekte olduğu kadronun bareminin Barem 15'in altında olmaması koşuldur.

  METEOROLOJİ DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

  (3(1).61/1995)

  Kadro Adı: Müdür Muavini
  Hizmet Sınıfı: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)
  Derecesi: II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
  Kadro Sayısı:1
  Maaş: Barem 17 A

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Havaalanları ile diğer şubelerin ve istasyonların her türlü bakım, onarım, idame ve idaresinde Müdüre yardımcı olur;
  • (2) Müdürün yokluğunda ona vekalet eder;
  • (3) Müdür tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (4) Görevlerinin yerine getirilmesinden Müdüre karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Uygun konularda bir üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak;
  • (2) Meteoroloji Dairesinde bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak veya yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının I. Derecesinde en az beş yıl çalışmış olmak;
  • (3) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek;
  • (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

  METEOROLOJİ DAİRESİ HAVA TAHMİNLERİ ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

  Kadro Adı: Hava Tahminleri Şube Amiri
  Hizmet Sınıfı: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)
  Derecesi: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
  Kadro Sayısı: 1
  Maaşı: Barem 17 B

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Uluslararası kurallara WMO (Dünya Meteoroloji Teşkilatı) ve ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) mevzuatlarına uygun olarak yer ve yüksek atmosfer gözlemlerinin yapılmasını sağlar;
  • (2) Çeşitli ülkelere ait yer ve yüksek atmosfer gözlemlerinin meteorolojik haritalar üzerine işlenmesini ve bu haritaların amaçlar doğrultusunda değerlendirilmesini, analiz edilmesini sağlar;
  • (3) Bölgemizin ve dolaylarının ayrıca diğer yabancı ülkelere ait hava durumlarını meteoroloji uydu yayınlarından takip eder ve edilmesini sağlar;
  • (4) Yer ve yüksek seviye ve diğer meteorolojik harita analizleri yapar ve yapılmasını sağlar,. bu analizlere bağlı olarak kısa ve uzun vade hava öngörüsü yapar ve yapılmasını organize eder;
  • (5) Meteorolojik olayları yakından takip eder, beklenen önemli ve kritik hava olaylarına karşı zamanında ilgililere uyarılar yapılmasını sağlar;
  • (6) Dünya Meteoroloji Teşkilatı ve Uluslararası Sivil Havacılık örgütü dokümanlarında öngörülen mevzuat uyarınca sinoptik, aeronotik ve aerolojik çalışmalarla hava ulaşımına can ve mal güvenliği bakımından meteorolojik destek sağlanmasını sağlar;
  • (7) Meteorolojik olayların sinoptik etüdünü yapar ve yapımını sağlar, ayrıca her türlü meteorolojik haritanın istatistiki değerlendirilmesini sağlar;
  • (8) Şubenin işletme ve gelişimi ile ilgili konularda sunulacak önerileri Müdürlüğün bilgi ve onayına sunar;
  • (9) Hava tahminleri ile ilgili emri altında görev yapan personelin sevk ve idaresinden ve yapılan çalışmaların denetiminden sorumludur;
  • (10) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (11) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Uygun konularda bir üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak ve İstidlalci Sertifikası sahibi olmak;
  • (2) Yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıfların I. derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.
  • (3) İyi derecede İngilizce bilmek;
  • (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;
  • (5) İlk uygulamada, yukarıdaki koşullara bakılmaksızın, Meteoroloji Dairesinde yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının II. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olanlar da bu kadroya başvurabilirler.

  METEOROLOJİ DAİRESİ GÖZLEM, İKLİM VE İSTATİSTİK ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

  Kadro Adı: Gözlem, İklim ve İstatistik Şube Amiri
  Hizmet Sınıfı: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)
  Derecesi: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
  Kadro Sayısı: 1
  Maaşı: Barem 17 B

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Uluslararası kurallara WMO (Dünya Meteoroloji Teşkilatı) ve ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) mevzuatlarına uygun olarak klimatolojik, hidrometeorolojik ve zirai meteorolojik istasyon şebekesinin işletilmesini ve gelişimini sağlar;
  • (2) Bu istasyonlara ait rasat usullerini, ilgili rasat formlarını ve rasat talimatlarını hazırlar ve rasat çalışmalarının bunlara uygun yürütülmesini sağlar;
  • (3) Klimatoloji, Hidrometeoroloji ve zirai meteoroloji istasyonlarına ait rasatları denetler, hataların tekrar edilmesini önler ve gerekli önlemleri alır veya alınmasını sağlar;
  • (4) İstasyonlardan gelen rasatların kalite kontrolünü yapar ve bunların istatiki değerlendirmeye hazır hale getirilmesini sağlar;
  • (5) Klimatolojik, hidrometeorolojik ve zirai meteorolojik istasyon şebekesinin gerekli alet ve gereçlerini programlar;
  • (6) Aşılacak olan yeni klimatoloji; hidrometeoroloja ve zirai meteoroloji istasyonlarının yerini standartlara göre belirler ve saptar;
  • (7) Çeşitli iklim elemanları arasında bağlantılar arar, incelemelerde bulunur, değerlendirme yapar ve grafik ve tablolar hazırlanmasını sağlar;
  • (8) Gözlem, iklim ve istatistik ile ilgili emri altında görev yapan personelin sevk ve idaresinden ve yapılan çalışmaların denetiminden sorumludur;
  • (9) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (10) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Uygun konularda bir üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak;
  • (2) Yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının I. derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır,
  • (3) İyi derecede İngilizce bilmek;
  • (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;
  • (5) İlk uygulamada, yukarıdaki koşullara bakılmaksızın, Meteoroloji Dairesinde yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının II. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olanlar da bu kadroya başvurabilirler.

  METEOROLOJİ DAİRESİ BİLGİ İŞLEM, ARAŞTIRMA VE DENİZ METEOROLOJİSİ ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

  Kadro Adı: Bilgi İşlem, Araştırma ve Deniz Meteorolojisi Şube Amiri
  Hizmet Sınıfı: Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler)
  Derecesi: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
  Kadro Sayısı: 1
  Maaşı: Barem 17 B

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Çeşitli hizmet sektörlerine ilişkin meteorolojik parametre ve meteorolojik olayların etki ve sonuçlarını inceler, araştırır ve bunlarla ilgili öneri ve raporlar sunar;
  • (2) Ülke iklimi ve özelliklerinde meteorolojik parametrelerin önemini inceler, iklim değişiklikleri ile ilgili meteorolojik parametreler üzerinde araştırmalar yapar ve yapılmasını sağlar;
  • (3) Meteorolojik parametrelerle ilgili istatistiki cetvelleri bilgi işlem sistemine göre düzenler ve düzenlenmesini sağlar;
  • (4) Bilgilerin, bilgisayar düzeninde depolanmasını ve bu bilgilerin en iyi şekilde korunmasını sağlar;
  • (5) Bilgi işlem kütükleri ile bu bilgilerin belirli programlar dahilinde giriş ve çıkışlarını sağlar;
  • (6) Bilgi işlem programları ile ilgili kullanım kılavuzlarının hazırlanmasını, gereği halinde değişiklik ve eklerin yapılmasını sağlar;
  • (7) Deniz seviye ve deniz suyu sıcaklık ölçümlerinin yapılmasını sağlar;
  • (8) Deniz sahası sınırları ve ötesinde deniz hava durumlarını takip eder; Uluslararası kurallara uygun deniz sahası sınırları dahili için hava tahmin ve ihbar raporları hazırlanmasını sağlar;
  • (9) Deniz ulaşım faaliyetlerinin en iyi ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesinde her türlü desteğin verilmesini sağlar;
  • (10) Bilgi İşlem, Araştırma ve Deniz Meteorolojisi ile ilgili emri altında görev yapan personelin sevk ve idaresinden ve yapılan çalışmaların denetiminden sorumludur;
  • (11) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (12) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Uygun konularda bir üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak;
  • (2) Yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının I. derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.
  • (3) İyi derecede İngilizce bilmek;
  • (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;
  • (5) İlk uygulamada, yukarıdaki koşullara bakılmaksızın, Meteoroloji Dairesinde yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının II. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olanlar da bu kadroya başvurabilirler.

  METEOROLOJİ DAİRESİ KIDEMLİ METEOROLOJİ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

  (3(2).61/1995)

  Kadro Adı: Kıdemli Meteoroloji Mühendisi
  Hizmet Sınıfı: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
  Kadro Sayısı: 1
  Maaşı: Barem 16

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Bulunduğu şubenin plan, proje ve programını düzenler ve uygulamayı önerir; amirlerine yardımcı olur;
  • (2) İlgili hizmet sektörlerine ilişkin kısa ve uzun süreli etüd ve araştırmalar yapar ve alınması gerekli önlemler konusunda önerilerde bulunur;
  • (3) Hizmet içi teknik eğitim plân ve programlarını hazırlar, amirlerinin onayına sunar ve uygular;
  • (4) Hava veya deniz öngörü çalışmalarına ilişkin gerek yer, gerekse üst atmosferle ilgili çeşitli bilgilerin etüdünü, analiz ve istidlâlini yapar;
  • (5) Kısa ve uzun vadeli hava veya deniz öngörü hazırlık çalışmalarına katılır; ilgili raporların hazırlık çalışmalarını yönetir ve rapor hazırlar;
  • (6) Emri altındaki personelin sevk ve idaresinden ve yapılan çalışmaların denetiminden sorumludur;
  • (7) Gerektiğinde vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;
  • (8) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (9) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Meteoroloji Mühendisliği diploması veren bir üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak;
  • (2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır;
  • (3) İyi derecede İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek;
  • (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
  • (5) Meteoroloji Dairesinde bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak veya yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının I. Derecesinde en az beş yıl çalışmış olmak.

  METEOROLOJİ DAİRESİ I. SINIF METEOROLOJİ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

  (3(3).61/1995)

  Kadro Adı: I. Sınıf Meteoroloji Mühendisi
  Hizmet Sınıfı: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: II (Yükselme Yeri)
  Kadro Sayısı: 3
  Maaşı: Barem 13-14-15

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Bulunduğu şubenin plân, proje çalışmalarının yürütülmesinde amirlerine Yardımcı olur;
  • (2) Meteorolojik parametrelerin ilgili hizmet sektörlerindeki fonksiyonlarına ilişkin kısa ve uzun vadeli etüd, araştırma, analiz ve istidlâlini yapar;
  • (3) Kendi alanında onaylanmış eğitim konularını yürütür;
  • (4) Kısa ve uzun vadeli hava veya deniz öngörü hazırlık çalışmalarına katılır ve etüd, analiz ve tahmin yapar;
  • (5) Yer ve üst atmosferle ilgili meteorolojik doneleri etüd eder;
  • (6) Emri altındaki personelin sevk ve idaresinden sorumludur;
  • (7) Gerektiğinde vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;
  • (8) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (9) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Meteoroloji Mühendisliği diploması veren bir üniversite, akademi veya dengi bir yüksek okul bitirmiş olmak;
  • (2) Meteoroloji Dairesinde yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının III. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.
  • (3) İyi derecede İngilizce bilmek;
  • (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

  METEOROLOJİ DAİRESİ II. SINIF METEOROLOJİ MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

  Kadro Adı: II. Sınıf Meteoroloji Mühendisi
  Hizmet Sınıfı: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: III (İlk Atanma Yeri)
  Kadro Sayısı: 4
  Maaşı: Barem 11-12-13

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Bulunduğu şube hizmetlerinin yürütülmesinde amirlerine yardımcı olur;
  • (2) Meteorolojik parametrelerin ilgili hizmet sektörlerindeki fonksiyonlarına ilişkin kısa ve uzun vadeli etüd, araştırma, analiz ve istidlâlini yapar;
  • (3) Kısa ve uzun vadeli hava veya deniz öngörü hazırlık çalışmalarına katılır ve etüd, analiz ve tahmin yapar;
  • (4) Yer ve üst atmosferle ilgili meteorolojik doneleri etüd eder;
  • (5) Gerektiğinde, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;
  • (6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Meteoroloji Mühendisliği diploması veren bir üniversite, akademi veya dengi bir yüksek okul bitirmiş olmak;
  • (2) İngilizce bilmek;
  • (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

  METEOROLOJİ DAİRESİ KIDEMLİ JEOFİZİK MÜHENDİSİ HİZMET ŞEMASI

  Kadro Adı: Kıdemli Jeofizik Mühendisi
  Hizmet Sınıfı: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: I (Yükselme Yeri)
  Kadro Sayısı: 1
  Maaşı: Barem 16

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda, sorumluluk alanındaki hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirilmesinden ve devamlılığından sorumludur;
  • (2) Bi1imsel yayımların basımını, alet ve cihazların bakımını ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar;
  • (3) Yer Bilimleri ile ilgili emri altında görev yapan personelin sevk ve idaresinden ve yapılan çalışmaların denetiminden sorumludur;
  • (4) Gerektiğinde vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;
  • (5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Yer Bilimleri veya uygun konularda mühendislik diploması veren bir üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak;
  • (2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak üç yıl çalışmış olma koşuluna haiz uygun nitelikte kamu görevlisi bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.
  • (3) İngilizce bilmek;
  • (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

  METEOROLOJİ DAİRESİ I. SINIF JEOFİZİK MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

  Kadro Adı: I. Sınıf Jeofizik Mühendisi
  Hizmet Sınıfı: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: II (Yükselme Yeri)
  Kadro Sayısı:1
  Maaşı: Barem 13-14-15

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda yer bilimleri ile ilgili görevleri yerine getirir, bilimsel yayınların basımı, alet ve cihazların bakım ve kullanılması ile ilgili yardımcı nitelikli görevleri yürütür;
  • (2) Diyagramları değiştirir, arşivler ve kayıtları değerlendirerek gerektiğinde öngörüde bulunur;
  • (3) Yer bilimleri ile ilgili emri altında görev yapan personelin sevk ve idaresinden sorumludur;
  • (4) Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;
  • (5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Yer Bilimleri veya uygun konularda mühendislik diploması veren bir üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak;
  • (2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisi bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.
  • (3) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek;
  • (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

  METEOROLOJİ DAİRESİ II. SINIF JEOFİZİK MÜHENDİSİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

  Kadro Adı: II. Sınıf Jeofizik Mühendisi
  Hizmet Sınıfı: Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: III ( İlk Atanma Yeri)
  Kadro Sayısı:1
  Maaşı: Barem 11-12-13

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda yer bilimleri ile ilgili görevleri yerine getirir, bilimsel yayınların basımı, alet ve cihazların bakım ve kullanılması ile ilgili yardımcı nitelikli görevleri yürütür;
  • (2) Diyagramları değiştirir ve kayıtları değerlendirir;
  • (3) Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;
  • (4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Yer Bilimleri veya uygun koşularda mühendislik diploması veren bir üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak;
  • (2) İngilizce veya geçerli yabancı bir dil bilmek;
  • (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

  METEOROLOJİ DAİRESİ MEYDAN METEOROLOJİ SORUMLUSU KADROSU HİZMET ŞEMASI

  (3(4).61/1995)

  Kadro Adı: Meydan Meteoroloji Sorumlusu
  Hizmet Sınıfı: Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
  Kadro Sayısı: 1
  Maaşı: Barem 16

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası kural ve talimatlara göre sinoptik, aerolojik ve tahmin ile ilgili diğer meteorolojik hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirilmesinden ve devamlılığından sorumludur;
  • (2) Analiz ve tahmin ile ilgili emri altında görev yapan personelin sevk ve idaresinden ve yapılan çalışmaların denetiminden sorumludur;
  • (3) Analiz ve tahmin ile ilgili raporların istatistiki bilgi ve uydu kayıtlarının değerlendirilmelerini denetler;
  • (4) Gerektiğinde vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;
  • (5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Uygun konularda bir üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak ve İstidlâlci sertifikası sahibi olmak;
  • (2) Meteoroloji Dairesinde yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının II. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.
  • (3) İyi derecede İngilizce bilmek;
  • (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
  • (5) İlk uygulamada, yukarıdaki koşullara bakılmaksızın, Meteoroloji Dairesinde yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının III. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olanlar da bu kadroya başvurabilirler.

  METEOROLOJİ DAİRESİ LİMAN METEOROLOJİ SORUMLUSU KADROSU HİZMET ŞEMASI

  (3(5).61/1995)

  Kadro Adı: Liman Meteoroloji Sorumlusu
  Hizmet Sınıfı: Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
  Kadro Sayısı: 1
  Maaşı: Barem 16

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası kural ve talimatlara göre sinoptik, aerolojik ve tahmin ile ilgili diğer meteorolojik hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirilmesinden ve devamlılığından sorumludur;
  • (2) Analiz ve tahmin ile ilgili personelin sevk ve idaresinden ve yapılan çalışmaların denetiminden sorumludur;
  • (3) Analiz ve tahmin ile ilgili raporların istatistiki bilgi ve uydu kayıtlarının değerlendirilmelerini denetler;
  • (4) Deniz seviye ve deniz suyu sıcaklık ölçümlerinin yapılmasını sağlar;
  • (5) Deniz saha sınırları ve ötesinde deniz hava durumlarını izler; Uluslararası kurallara uygun deniz havası sınırları dahili için hava tahmin ve ihbar raporlarının hazırlanmasını sağlar;
  • (6) Deniz ulaşım faaliyetlerinin en iyi ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesinde her türü desteğin verilmesini sağlar;
  • (7) Gerektiğinde vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;
  • (8) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (9) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Uygun konularda bir üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak ve İstidlâlci sertifikası sahibi olmak;
  • (2) Meteoroloji Dairesinde yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının II. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olmak koşulu aranır.
  • (3) İyi derecede İngilizce bilmek;
  • (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak:
  • (5) İlk uygulamada, yukarıdaki koşullara bakılmaksızın, Meteoroloji Dairesinde yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının III. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olanlar da bu kadroya başvurabilirler.

  METEOROLOJİ DAİRESİ GÖZLEM VE İKLİM SORUMLUSU KADROSU HİZMET ŞEMASI

  (3(6).61/1995)

  Kadro Adı: Gözlem ve İklim Sorumlusu
  Hizmet Sınıfı: Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
  Kadro Sayısı: 1
  Maaşı: Barem 16

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda, ulusal ve uluslararası kural ve talimatlara göre gözlem ve iklim hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesinden ve devamlılığından sorumludur;
  • (2) İklim istasyonlarının her türlü gereksinimlerini saptar ve karşılanmasını sağlar;
  • (3) Gözlem ve iklim görevi yapan personelin sevk ve idaresinden ve yapılan çalışmaların denetiminden sorumludur;
  • (4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Uygun konularda bir üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak;
  • (2) Meteoroloji Dairesinde yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının II. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olmak koşulu aranır.
  • (3) İyi derecede İngilizce bilmek;
  • (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
  • (5) İlk uygulamada, yukarıdaki koşullara bakılmaksızın, Meteoroloji Dairesinde yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının III. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olanlar da bu kadroya başvurabilirler.

  METEOROLOJİ DAİRESİ KIDEMLİ İSTİDALCİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

  (3(7).61/1995)

  Kadro Adı: Kıdemli İstidlâlci
  Hizmet Sınıfı: Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: I (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
  Kadro Sayısı:2
  Maaşı: Barem 16

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda, analiz ve istidlâl görevlerini yapar ve bunlara göre meteorolojik raporları hazırlayarak ilgililere sunar;
  • (2) İstatistiki bilgi, uydu kayıtları ve uluslararası öngörü raporlarını sağlar ve değerlendirir;
  • (3) Hava öngörüleri ile ilgili brifingler düzenler;
  • (4) Görevlendirildiği ekibin sevk ve idaresi ile yapılan çalışmaların denetiminden sorumludur;
  • (5) Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;
  • (6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Uygun konularda bir üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak ve istidlalci sertifikasına sahip olmak;
  • (2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olmak koşulu aranır.
  • (3) İyi derecede İngilizce bilmek;
  • (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;
  • (5) İlk uygulamada, yukarıdaki koşullara bakılmaksızın, Meteoroloji Dairesinde yüksek öğrenim gerektiren hizmet sınıflarının III: Derecesinde en az üç yıl çalışmış olanlar bu kadroya başvurabilirler.

  METEOROLOJİ DAİRESİ I.SİNIF İSTİDLALCİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

  Kadro Adı: I. Sınıf İstidlâlci
  Hizmet Sınıfı: Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: II (Yükselme Yeri)
  Kadro Sayısı: 4
  Maaşı: Barem 13-14-15

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda, analiz ve istidlâl görevlerini yapar ve bunlara göre meteorolojik raporları hazırlayarak ilgililere sunar;
  • (2) İstatistiki bilgi, uydu kayıtları ve uluslararası öngörü raporlarını sağlar ve değerlendirir;
  • (3) Hava öngörüleri ile ilgili brifingler düzenler;
  • (4) Görevlendirildiği ekibin sevk ve idaresi ile yapılan çalışmaların denetiminden sorumludur;
  • (5) Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;
  • (6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Uygun konularda bir üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak ve İstidlâlci Sertifikasına sahip olmak;
  • (2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır.
  • (3) İngilizce bilmek;
  • (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

  METEOROLOJİ DAİRESİ II. SINIF İSTİDLÂLCİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

  Kadro Adı: II. Sınıf İstidlâlci
  Hizmet Sınıfı: Meteoroloji Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: III (İlk Atanma Yeri)
  Kadro Sayısı:5
  Maaşı: Barem 11-12-13

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda, analiz ve istidlâl görevlerini yapar ve bunlara göre meteorolojik raporları hazırlayarak ilgililere sunar;
  • (2) İstatistiki bilgi, uydu kayıtları ve uluslararası öngörü raporlarını sağlar ve değerlendirir;
  • (3) Hava öngörüleri ile ilgili brifingler düzenler;
  • (4) Görevlendirildiği ekibin sevk ve idaresi ile yapılan çalışmaların denetiminden sorumludur;
  • (5) Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;
  • (6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Uygun konularda bir üniversite, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak;
  • (2)İyi derecede İngilizce bilmek;
  • (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

  METEOROLOJİ DAİRESİ MUHASEBE MEMURU KADROSU HİZMET ŞEMASI

  Kadro Adı: Muhasebe Memuru
  Hizmet Sınıfı: Mali Hizmetler Sınıfı
  Derecesi: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
  Kadro Sayısı: 1
  Maaşı: Barem 10-11-12

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Yıllık Daire bütçesinin mevzuata uygun olarak hazırlanmasına yardımcı olur, bütçe ödeneği ile yapılan harcama, bloke ve bakiye miktarlarının aylık cetvellerini hazırlar;
  • (2) Daireye ait çeşitli istihkakların gerçekleştirilmesini yürütür; Bordro ve puantaj bordrolarının yürürlükteki mevzuata göre hazırlanmasını sağlar, denetler ve ödemelerin zamanında yapılmasını sağlar;
  • (3) Bütçe kontrol hesapları ile ilgili olarak cari giderlerle yatırım harcamalarına ait gelir gider hesaplarını, yürürlükteki mevzuata uygun olarak tutar ve Hazine ve Muhasebe Dairesi ile hesapların uyuşmasını sağlar;
  • (4) Dairenin her türlü gereksinimlerinin (döşeme, demirbaş, kırtasiye, malzeme, yedek parça, alet v.b.) günlük alımlar ve ihale yoluyla mevzuata uygun olarak temin edilmesini sağlar;
  • (5) Bu Yasanın 11.’inci maddesi uyarınca Birinci Cetveldeki ücretlerin gerçekleştirilmesini sağlar;
  • (6) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (7) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1)
   • (A) Maliye, İktisat, Hukuk, İşletmecilik, Muhasebe veya Ticaret konularında bir fakülte, akademi veya yüksek okul bitirmiş olmak veya Certified veya Chartered Accountant ünvanını taşımak; veya
   • (B) Lise veya dengi bir orta öğretim kurumunu bitirmiş olup Kamu Görevlileri Yasasının 75'inci maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca bu sınıfa girmeye hak kazanmış olmak ve kamu görevinde en az üç yıl çalışmış olmak;
  • (2) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

  METEOROLOJİ DAİRESİ İSTİDLÂLCİ YARDIMCISI KADROSU HİZMET ŞEMASI

  (3(8).61/1995)

  Kadro Adı: İstidlâlci Yardımcısı
  Hizmet Sınıfı: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: 1 (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
  Kadro Sayısı:3
  Maaşı: Barem 14-15

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Meteorolojik kurallar ile amirlerinin yönergeleri doğrultusunda sinoptik, klimtolojik fenalojik ve aerolojik gözlemler yapılmasını; bu gözlemlerin ulusal ve uluslararası form ve yöntemlere göre değerlendirilmesini; çeşitli ülkelere ait yer ve üst atmosferle ilgili meteorolojik bilgilenmesini; çeşitli ülkelere ait yer ve üst atmosferle ilgili meteorolojik bilgilerin kart, form ve haritalara işlenmesini; meteorolojik alet ve cihazların çalıştırılmasını; diyagramlarının değiştirilip değerlendirilmesini sağlar ve denetler ;
  • (2) Gerektiğinde, Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda, analiz ve istidlâl görevlerini yapar ve bunlara göre meteorolojik raporları hazırlayarak ilgililere sunar;
  • (3) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak istasyonlar arası her türlü bilgi alışverişinin zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlar; denetler ve haberleşme alanında görülen aksaklıkları ivedilikle amirlerinin ve ilgili personelin bilgisine getirir;
  • (4) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda hizmetin gerektirdiği alet, cihaz, araç ve gerecin bakım ve tamir faaliyetlerinin düzenli yapılmasını sağlar ve denetler;
  • (5) Görevli olduğu bölümde personeli çalışmalarının düzenliliğinden ve verimliliğinden amirlerine karşı sorumludur.
  • (6) Gerektiğinde vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;
  • (7) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (8) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NITELIKLER:

  • (1) Teknik veya mesleki bir orta öğretim kurumundan mezun olmak veya Lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınavla mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak ve meteoroloji konusunda sertifika sahibi olmak;
  • (2) Meteoroloji Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının II. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde, en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır;
  • (3) İngilizce bilmek;
  • (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;
  • (5) İlk uygularda, yukarıdaki koşullara bakılmaksızın, Meteoroloji Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının III Derecesinde en az üç yıl çalışmış olanlar da bu kadroya başvurabilirler.

  METEOROLOJİ DAİRESİ I. SINIF GÖZLEMCİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

  (3(9).61/1995)

  Kadro Adı: I. Sınıf Gözlemci
  Hizmet Sınıfı: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
  Kadro Sayısı: 6
  Maaşı: Barem 12-13

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Meteorolojik kural ve talimatlar ile amirlerinin yönergeleri doğrultusunda sinoptik, klimatolojik, fenolojik ve aereolojik gözlemler yapar, bu gözlemleri ulusal ve uluslararası form ve yöntemlere göre değerlendirir, haberleşme ve diğer yardımcı nitelikli meteorolojik görevleri yapar;
  • (2) Çeşitli ülkelere ait yer ve üst atmosferle ilgili meteorolojik bilgileri kart haritalara işler;
  • (3) Meteorolojik alet ve cihazların verimli çalıştırılmasını sağlar;
  • (4) Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;
  • (5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yürütür; ve
  • (6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Teknik veya mesleki bir orta öğretim kurumundan mezun olmak veya Lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınavla meslek yeteneğini kanıtlamış olmak ve meteoroloji konusunda sertifika sahibi olmak;
  • (2) Meteoroloji Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının III. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olmak koşulu aranır.
  • (3) İngilizce bilmek ve daktilo kullanabilmek;
  • (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;
  • (5) İlk uygulamada, yukarıdaki koşullara bakılmaksızın, Meteoroloji Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfı IV. Derece, III. Sınıf Gözlemci Kadrosunda en az üç yıl çalışmış olanlar da bu kadroya başvurabilirler.
  • (6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  METEOROLOJİ DAİRESİ II. SINIF GÖZLEMCİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

  Kadro Adı: II. Sınıf Gözlemci
  Hizmet Sınıfı: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: III (İlk Atanma ve Yükselme Yeri)
  Kadro Sayısı: 9
  Maaşı: Barem 11-12

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Meteorolojik kural ve talimatlar ile amirlerinin yönergeleri doğrultusunda sinoptik, klimatolojik, fenolojik ve aereolojik gözlem1er yapar, bu gözlemleri ulusal ve uluslararası form ve yöntemlere göre değerlendirir, haberleşme ve diğer yardımcı nitelikli meteorolojik görevleri yapar;
  • (2) Çeşitli ülkelere ait yer ve üst atmosferle ilgili meteorolojik bilgileri kat ve haritalara işler;
  • (3) Meteorolojik alet ve cihazların çalışmasını sağlar; diyagramlarını değiştirir ve değerlendirir;
  • (4) Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;
  • (5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (6)Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Teknik veya mesleki bir orta öğretim kurumundan mezun olmak veya Lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınavla mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak ve meteoroloji konusunda sertifika sahibi olmak;
  • (2) Meteoroloji Dairesinde Teknisyen Hizmetleri Sınıfının IV. Derecesinde en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak, üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olmak koşulu aranır.
  • (3) İngilizce bilmek ve daktilo kullanabilmek;
  • (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak;
  • (5) İlk uygulamada, yukarıdaki (1)'inci fıkra koşullarını haiz olup rasatçılık yapan Kitabet Hizmetleri Sınıfı IV. Derece Kâtip Yardımcısı kadrosunda çalışanlar ile Yardımcı Genel Hizmetler Sınıfında en az beş yıl rasatçılık yapmış olanlar da bu kadroya başvurabilirler.

  METEOROLOJİ DAİRESİ III. SINIF GÖZLEMCİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

  Kadro Adı: III. Sınıf Gözlemci
  Hizmet Sınıfı: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: IV (İlk Atanma Yeri)
  Kadro Sayısı: 22
  Maaşı: Barem 7-8-9-10

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Meteorolojik kural ve talimatlar ile amirlerinin yönergeleri doğrultusunda sinoptik, klimatolojik, aereolojik ve fenolojik gözlemler ile haberleşme ve diğer yardımcı nitelikli meteorolojik görevleri yapar;
  • (2) Çeşitli ülkelere ait yer ve üst atmosferle ilgili meteorolojik bilgileri kart ve haritalara işler;
  • (3) Meteorolojik alet ve cihazların çalışmasını sağlar, diyagramları değiştirir ve değerlendirir;
  • (4) Uluslararası ve ulusal mevzuata uygun olarak bilgi alış verişini zamanında ve eksiksiz yapar;
  • (5) Haberleşme alanında görülen aksaklıkları ivedilikle amirlerinin bilgisine getirir;
  • (6) Normal mesai, vardiya veya rotasyon usulü ile çalışır;
  • (7) Amirlerinin vereceği mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (8) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Teknik veya mesleki bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak veya Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup sınavla meslekteki yeteneğini kanıtlamış olmak;
  • (2) Meteoroloji Dairesi veya yetkili bir kurumca düzenlenecek kurslarda sertifika almak;
  • (3) İngilizce bilmek ve daktilo kullanabilmek avantaj sayılacaktır.
  • (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

  METEOROLOJİ DAİRESİ III. SINIF BİLGİ İŞLEM MEMURU KADROSU HİZMET ŞEMASI

  Kadro Adı: III. Sınıf Bilgi İşlem Memuru
  Hizmet Sınıfı: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: IV (İlk Atanma Yeri)
  Kadro Sayısı: I
  Maaşı: Barem 7-8-9-10

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda Dairenin görev alanı ile ilgili işlem ve bilgilerin bilgisayara girişini yapar ve değişik koşullar altında işletimini gerçekleştirir ve programların akış diyagramlarını, kullanım kılavuzunu hazırlar;
  • (2) İş akışına göre istenen bilgi, tablo ve diğer verileri sağlar;
  • (3) Bilgisayar sistemlerini verimli ve bakımlı kullanır;
  • (4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Teknik veya mesleki bir orta öğretim kurumundan mezun olmak veya Lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup sınavla mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;
  • (2) İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır;
  • (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak

  METEOROLOJİ DAİRESİ KIDEMLİ TEKNİSYEN KADROSU HİZMET ŞEMASI

  Kadro Adı: Kıdemli Teknisyen
  Hizmet Sınıfı: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: I (Yükselme Yeri)
  Kadro Sayısı: 1
  Maaşı: Barem 14-15

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda meteorolojik ve sismik alet, cihaz, araç ve gerecin montaj ve kalibrasyonu ile bakım, onarım ve temizliğini yapar;
  • (2) Alet, cihaz, araç ve gereç ile sistemlerdeki yedek parça ve diğer gereksinimleri saptar ve amirlerine bildirir;
  • (3) Gerektiğinde haberleşme görevlerini de yapar;
  • (4) Emrindeki personelin çalışmalarını denetler ve onları yönlendirir;
  • (5) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (6) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Teknik veya mesleki bir orta öğretim kurumundan mezun olmak veya Lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınavla mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;
  • (2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır;
  • (3) İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır;
  • (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

  METEOROLOJİ DAİRESİ I. SINIF TEKNİSYEN KADROSU HİZMET ŞEMASI

  Kadro Adı: I. Sınıf Teknisye
  Hizmet Sınıfı: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: II (Yükselme Yeri)
  Kadro Sayısı: 1
  Maaşı: Barem 12-13

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda meteorolojik ve sismik alet, cihaz, araç ve gerecin montaj ve kalibrasyonu ile bakım, onarım ve temizliğini yapar;
  • (2) Alet, cihaz, araç ve gereç ile sistemlerdeki yedek parça ve diğer gereksinimleri saptar ve amirlerine bildirir;
  • (3) Gerektiğinde haberleşme görevlerini de yapar;
  • (4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir;
  • (5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Teknik veya mesleki bir orta öğretim kurumundan mezun olmak veya Lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınavla mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak:
  • (2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde bir yıl çalışmış olma koşulu aranır;
  • (3) İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır;
  • (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

  METEOROLOJİ DAIRESİ II. SINIF TEKNİSYEN KADROSU HİZMET ŞEMASI

  Kadro Adı: II. Sınıf Teknisyen Hizmet Sınıfı
  Hizmet Sınıfı: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: III (Yükselme Yeri)
  Kadro Sayısı: 1
  Maaşı: Barem 11-12

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda meteorolojik ve sismik alet, cihaz, araç ve gerecin montaj ve kalibrasyonu ile bakım, onarım ve temizliğini yapar;
  • (2) Alet, cihaz, araç ve gereç ile sistemlerdeki yedek parça ve diğer gereksinimleri saptar ve amirlerine bildirir;
  • (3) Gerektiğinde haberleşme görevlerini de yapar;
  • (4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Teknik veya mesleki bir orta öğretim kurumundan mezun olmak veya Lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınavla mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;
  • (2) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; Ancak üç yıl çalışmış olma koşulunu haiz uygun nitelikte kamu görevlisinin bulunmaması halinde en az bir yıl çalışmış olma koşulu aranır;
  • (3) İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır;
  • (4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

  METEOROLOJİ DAİRESİ III. SINIF TEKNİSYEN KADROSU HİZMET ŞEMASI

  Kadro Adı: III. Sınıf Teknisyen
  Hizmet Sınıfı: Teknisyen Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: IV (İlk Atanma Yeri)
  Kadro Sayısı: 1
  Maaşı: Barem 7-8-9-10

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Amirlerinin yönergeleri doğrultusunda meteorolojik ve sismik alet, cihaz, araç ve gerecin montaj ve kalibrasyonu ile bakım onarım ve temizliğini yapar;
  • (2) Alet, cihaz, araç ve gereç ile sistemlerdeki yedek parça ve diğer gereksinimleri saptar ve amirlerine bildirir;
  • (3) Gerektiğinde haberleşme görevlerini de yapar;
  • (4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir;
  • (5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Teknik veya mesleki bir orta öğretim kurumundan mezun olmak veya Lise veya dengi bir orta öğretim kurumundan mezun olup sınavla mesleki yeteneğini kanıtlamış olmak;
  • (2) İngilizce bilmek avantaj sayılacaktır.
  • (3) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

  METEOROLOJİ DAİRESİ ŞOFÖR KADROSU HİZMET ŞEMASI

  Kadro Adı: Şoför
  Hizmet Sınıfı: Araç Sürücülüğü ve Araç Bakım ve Onarım Hizmetleri Sınıfı
  Derecesi: II (İlk Atanma Yeri)
  Kadro Sayısı: 2
  Maaşı: Barem 4-5-6

  I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • (1) Daire arabalarının bakım ve temizliklerinden sorumludur;
  • (2) Arabaların kayıt ve sicilini tutar ve her an seyrüsefere hazır durumda bulundurur;
  • (3) Gerektiği hallerde vardiya veya rotasyon usulüyle çalışır;
  • (4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; ve
  • (5) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

  II. ARANAN NİTELİKLER:

  • (1) Ortaokul ve dengi bir okul bitirmiş olup belli bir meslek eğitiminden geçmiş olmak veya ağır veya hafif araç sürüşücülüğü için gerekli sürüş ehliyetine sahip olmak:
  • (2) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak.
   

  © K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, 2016